6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ


Pandora Jewelry Mücevherat A.Ş. (“Pandora veya Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilişkili ikincil mevzuat (Kanun ile birlikte “KVKK”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olduğumuz ve sizlere sunduğumuz bülten üyeliği faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aydınlatma metnimizi (“Aydınlatma Metni”) sizlerle paylaşmaktayız.

1.   İşlenen Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Kimlik, iletişim ve müşteri işlem verileriniz (birlikte “Kişisel Veriler”), Şirket tarafından; bülten üyeliğiniz sürdükçe ve bülten üyeliğinizi sona erdirmeye karar vermeniz halinde bülten üyeliğinizin sona erdiği tarihten itibaren [3] yıl boyunca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla;

  • Şirket tarafından sunulan hizmetler, ürünler, kampanyalar, promosyonlar vb. hakkında sizlere bilgilendirmeler yapılması; müşteri memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla geri bildirim toplanması;
  • Yürürlükteki mevzuata riayet edilmesinin temin edilmesi, ileride doğabilecek olan uyuşmazlıklarda kişisel verilerin delil olarak kullanılabilmesi;

amaçlarıyla sınırlı olarak, sözlü ve/veya yazılı elektronik ve fiziksel ortamlar aracılığı ile işlenmektedir.

2.  Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

Kişisel Verileriniz, sayılan veri işleme amaçlarımız da dahil olmak üzere;

  • Şirket tarafından sunulan hizmetler, ürünler, kampanyalar, promosyonlar vb. hakkında sizlere bilgilendirme yapılması;
  • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla geri bildirim toplanması; ve
  • Şirket’in meşru menfaatleri kapsamında kişisel veri işlemenin zorunlu olması;

amaçlarıyla Kanun’un 9’uncu maddesi çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçları kapsamında yurtdışında bulunan grup şirketlerimiz, hissedarlarımız ve/veya iş ortaklarımıza aktarılacaktır. İş ortaklarımız, kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması kapsamında tabi oldukları mevzuat ve kanunlara uygun olarak hareket etmekte olup, Şirket’in sağladığı asgari veri güvenliğini sağlamaktadır.

3.  Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, Şirket tarafından açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta, otomatik olan yollarla işlenmekte ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2’nci maddesi kapsamında aktarılmaktadır. Kişisel Verileriniz, işleme amaçlarımız kapsamında sınırlı şekilde, sözlü ve/veya yazılı olarak, elektronik ortamlarda ve fiziksel mağazalarımızda toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen ve bülten üyeliği için gerekli olan Kişisel Verileriniz Kanun’un 5.1’inci maddesi çerçevesinde açık rızanıza dayanarak işlenmektedir.

 4.  Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

Kişisel verilerinize ilişkin aşağıda sayılan haklara sahipsiniz:

a)    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)   Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)    Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)     KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)    Yukarıda e) ve f) bentleri kapsamında yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

i)     Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.


Kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak, ilgili talebinizi tevsik eden belgeler ile birlikte, yazılı ve ıslak imzalı olarak, “Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:26/29 K:7, 34467 Maslak | Sarıyer | İstanbul” adresine yazılı olarak veya sistemlerimizde kayıtlı bir elektronik posta adresiniz varsa bu elektronik posta adresi üzerinden göndereceğiniz elektronik posta veya kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) üzerinden güvenli elektronik imza veya mobil imzalı şekilde [●] adresine gönderebilirsiniz.